Vous êtes francophone?

Disclaimer

U bent hier: Home » Disclaimer

Disclaimer

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is Banden Nollet Diksmuide niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie die aangeboden wordt op deze site of op websites waarnaar wordt verwezen. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Voordat u handelt op basis van de geboden informatie, dient u deze eerst te verifiŽren bij de aanbieder en naar de van toepassing zijnde voorwaarden te vragen.

Toegankelijkheid

Het streven van Banden Nollet Diksmuide is er op gericht dat de website toegankelijk is. De website van Banden Nollet Diksmuide kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Banden Nollet Diksmuide kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat de website van Banden Nollet Diksmuide om welke reden dan ook op enig moment definitief dan wel voor een al dan niet nader aangegeven periode niet toegankelijk en/of beschikbaar is.

Aansprakelijkheid

Op geen enkele wijze kan Banden Nollet Diksmuide van wie dan ook aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen, zoals schade, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik van informatie op de website. Het feit dat materialen en internetsites van derden via de website van Banden Nollet Diksmuide kunnen worden geraadpleegd, betekent niet dat ze aanbevolen worden of goedgekeurd zijn door het Banden Nollet Diksmuide. Banden Nollet Diksmuide is niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van de informatie die gevonden kan worden op de vermelde internetsites van derden.

Privacy

Geen enkele informatie, verschaft door een bezoeker, zal ooit gebruikt worden voor andere doeleinden dan voor het verzenden van informatie of een product waar de bezoeker om gevraagd heeft of om de bezoeker algemene informatie te bezorgen. Elke informatie, verschaft door een bezoeker wordt beschouwd als strikt vertrouwelijk.

Toepasselijk recht, algemene voorwaarden

Op alle betrekkingen tussen Banden Nollet Diksmuide en derden - relaties, bezoekers van de website van Banden Nollet Diksmuide en anderen - is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Gent.

Kennisneming

Indien u zich toegang verschaft tot enig deel van de website van Banden Nollet Diksmuide, wordt u geacht van het bovenstaande te hebben kennisgenomen.